Vergoeding Jeugd (0-18 jaar)

Vergoeding door de gemeente, verwijzing en toewijzing
De Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoon/dochter staat ingeschreven (woonplaatsbeginsel). Afhankelijk van de klachten en de verwachte duur van de behandeling valt de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) dan wel de  Specialistische GGZ (SGGZ). Wij hebben een contract met alle 10 gemeenten uit de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Met andere gemeenten hebben we geen contract en dient u de factuur zelf te betalen. U dient zelf na te gaan of en zo ja, in hoeverre u de factuur kunt declareren bij een gemeente buiten regio Haaglanden.
U dient een getekende verwijzing te hebben van de huisarts of een medisch specialist (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg uw zoon/dochter wordt verwezen (GB-GGZ of SGGZ) en aan welke diagnose(s) er bij uw zoon/dochter wordt gedacht. Ook een verwijzing door een wijk- of jeugdteam is geldig. Alle gemeenten moeten nog een toewijzing verstrekken. Wij dienen bij de gemeente te melden dat uw zoon/dochter bij ons in behandeling komt, waarna zij een toewijzing verstrekken.


Financiering
Per 1-1-2016 zijn de gemeenten in de regio Haaglanden overgestapt naar een nieuw financieringssysteem. De zorg wordt op uurbasis maandelijks gefactureerd. Hierbij wordt alle besteedde tijd in rekening gebracht, waaronder ook tijd voor verslaglegging en overleg. Wij declareren het behandeltraject via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten. Sommige mensen prefereren hun behandeling zelf te betalen. Daarvoor gelden dezelfde tarieven als voor zorg die niet wordt vergoed.


Zorg die niet wordt vergoed
In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.
2020: €109,76 (sessie van 45 minuten)


Niet nakomen van een afspraak
Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of "no show" (niet komen zonder afmelding). Voor 2020 hanteren wij in dit geval een tarief van €50,-

Vergoeding Volwassen (18+)

Vergoeding door zorgverzekeraar

Psychotherapie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Afhankelijk van de klachten en de verwachte duur van de behandeling valt uw zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) dan wel de  Specialistische GGZ (SGGZ). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de contracten die we met de zorgverzekeraars hebben gesloten.

U dient een getekende verwijzing te hebben van een (huis)arts (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg wordt verwezen (GB-GGZ of SGGZ) en aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht. Daarnaast geldt een wettelijk vastgestelde, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering.  Voor 2020 is deze vastgesteld op €385,-.


Contracten met zorgverzekeraars 2019

Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u op de volgende website: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er.

- De therapeuten van Scope hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract gesloten voor 2019.

- Tevens hebben alle therapeuten besloten om geen contract af te sluiten met de zorgverzekeraars die vallen onder Caresq (Caresq, Promovendum, Besured, National Academic, iptiQ en Atlas).

- Indien u verzekerd bent bij VGZ Goede Keus, Bewuzt Basis, Univé Zorg Select Polis, IZA GezondSamenPolis Natura, Cares Natura Selectief geldt een selectief polis. Dat wil zeggen dat een angststoornis, depressie of somatoforme stoornis bij onze praktijk niet wordt vergoed.


Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar en u besluit toch een traject alhier te starten dient u er rekening mee te houden dat de maximale vergoeding afhankelijk is van uw verzekeringspolis. U dient dit voor de start van de behandeling te controleren. Wij sturen u een factuur, welke u binnen 2 weken betaalt. U kunt dan zelf de factuur naar de zorgverzekeraar sturen.


Financiering middels zorgzwaarteproducten en DBC-systematiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de maximale tarieven voor psychotherapie vast in de zogenaamde zorgzwaarteproducten en DBC-systematiek (Diagnose-Behandel-Combinatie).

Voor behandelingen binnen de GB-GGZ geldt een onderverdeling in 4 categorieën, de zogeheten zorgzwaarteproducten: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI) en Chronisch (BC). In welk product uw behandeling valt, is afhankelijk van de diagnose, de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. De kosten van uw behandeling zijn afhankelijk van de diagnose en de zorgzwaarte die wordt ingezet, waarbij de NZa een maximum aan tijd en tarief heeft gesteld. Omdat wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, zullen we rechtstreeks digitaal bij uw verzekeraar declareren. Uw zorgverzekeraar verrekent met u het nog openstaande eigen risico.

Voor behandelingen binnen de SGGZ wordt de DBC-systematiek gehanteerd (Diagnose-Behandel-Combinatie). De kosten van uw SGGZ-behandeling hangen af van de (hoofd)diagnose die wordt gesteld en alle tijd die door uw behandelaar aan de behandeling wordt besteed (ook administratie- en overlegtijd). Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Mocht uw behandeling langer dan een jaar in beslag nemen dan wordt na dit jaar een vervolg-DBC geopend. Wij declareren een afgesloten DBC digitaal bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent met u het nog open staande eigen risico. Sommige mensen prefereren hun behandeling zelf te betalen. Ook dan zijn wij verplicht het DBC-systeem te hanteren.


Omzetplafond

De meeste zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds. Dit betekent dat wij soms nieuwe cliënten van een bepaalde verzekeraar niet in behandeling kunnen nemen omdat het budget niet toereikend is. Wij zullen u dan wijzen op andere mogelijkheden of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Zorg die niet wordt vergoed

In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

2020: €109,76 (sessie van 45 minuten)


Niet nakomen van een afspraak

Vanaf 2012 wordt een niet nagekomen afspraak niet meer door uw verzekeraar vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of "no show" (niet komen zonder afmelding). Voor 2020 hanteren wij in dit geval een tarief van €50,-.

Eigen risico

Voor volwassen (vanaf 18 jaar) geldt het wettelijk verplichte eigen risico binnen de basisverzekering (voor 2020: €385,-).

No Show tarief

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen sinds 2012 niet meer bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om deze kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is €50. De factuur ontvangt u rechtstreeks van uw behandelaar en kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen